Game Server 99

Ataki typu DDoS, DoS, Flood itp. to przestępstwo.

Artykuł 268 Kodeksu Karnego mówi jasno:

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Wszystkie ataki wymierzone w serwery Enderchest.pl, są logowane. Logi są następnie dołączane do wniosku przekazywanego do Komendy Głównej Policji (ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa).

Firma InterScript (właściciel hostingu Enderchest.pl) dokona wszelkich starań, aby osoby zakłócające dostęp do serwerów, zostały surowo ukarane.

Copyright © 2015 Enderchest.pl